Information och regler

Vad skiljer en bostadsrätt från att hyra?

Som medlem i en bostadsrättsförening äger du ditt eget boende, tillsammans med alla andra medlemmar. 

I och med det har du vissa ansvar som du inte har när du hyr din lägenhet av någon annan. Å andra sidan så går alla vinster tillbaka till dig och de andra medlemmarna, istället för att hamna hos en hyresvärd.

Nedan förklarar vi några av de viktigaste aspekterna med att vara bostadsrättsinnehavare.

Viktig-information-till-Dig-som-bostadsrättshavare-100512er[1].pdf

Försäkringar

Det är viktigt för medlemmar i en bostadsrättsförening att teckna ett bostadsrättstillägg till sin vanliga hemförsäkring. 

Bostadsrättstillägget täcker skador som uppstår inne i bostaden, inklusive renoveringar och förbättringar. Det kan också inkludera ansvarsskydd om man skulle orsaka skada på föreningens egendom. Dessutom kan det täcka kostnader för rättsliga tvister som kan uppstå i samband med bostadsrätten. 

Genom att ha detta tillägg kan man vara trygg med ens hem och ansvar är fullt skyddade. 

Tidigare täckte föreningens försäkring det mesta i bostadsrättstillägget, men från och med 2024-04-01 har detta upphört. Det är varje medlems ansvar att säkerställa att de har lämpliga försäkringar.  

Stamspolning 

Under 2021 genomfördes spolning av föreningens samtliga avloppsstammar och rör. Detta innebär att avloppen i kök samt badrum spolades igenom för att säkerställa funktionalitet samt öka livslängden på vårt avloppssystem. Föreningen har haft besvär med stopp i stammarna i en omfattning som styrelsen inte upplever som rimlig. 

Följande åtgärder är viktiga att vidta för att säkerställa att stopp undviks i största möjliga mån. 

Vanliga orsaker till stopp i avloppsstammarna från badrummen är att det i samband med badrumsrenoveringar spolats ner byggavfall, t ex flytspackel. Detta är strängt förbjudet. Vidare är det vanligt med orimliga mängder toalettpapper som orsakar stopp. Spola hellre en extra gång och använd inte snålspolningen. 

I framtiden kommer styrelsen vid varje oväntat stopp i avloppen som fordrar akut spolbil, undersöka orsaken till stoppet med kamera, en tjänst som spolbilsföretaget erbjuder. På så sätt kommer det att gå att se om det är den enskilda medlemmen som är orsaken till stoppet. Om kameraundersökningen med säkerhet visar på att den enskilda medlemmen har orsakat stoppet genom ett oaktsamt beteende kommer kostnaden för spolbilen att krävas av den enskilda medlemmen. Föreningen har haft orimliga kostnader för spolbilar i samband med stopp de senaste åren Att beställa ut en spolbil för en enstaka spolning kostar minst 3 000 kr. Vid en stamspolning av samtliga lägenheter kostar det omkring 600 kr per lägenhet. Styrelsen kan nu genom kameraundersökning se om en enskild medlem förorsakar onödiga kostnader för övriga medlemmar. 

Ventilation

Föreningen har en gång i tiden försett samtliga lägenheter med frånluftsfläktar. Dessa är mekaniska och det sitter stora fläktar på taken som sköter utsuget från lägenheternas frånluftsventiler i kök och badrum. Vidare finns det ventiler för inluft ovanför nästan samtliga fönster i alla lägenheter. 

Det är mycket viktigt att detta system inte störs genom felaktiga åtgärder för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. När ventilationen fungerar som den ska undviks fuktskador och inomhusmiljön främjas vilket är positivt och nödvändigt för hälsan. För detta finns krav i lagar som måste följas annars kan vi få stora vitesbelopp till dess att felen är åtgärdade. 

När kök renoveras är det den enskilda medlemmens ansvar att tillse att den nya ”fläkten” som installeras motsvarar de krav som föreningen har på funktionalitet. Det är strängt förbjudet att koppla på en fläkt direkt till det allmänna systemet som suger ut luft på ett sätt som systemet inte är konstruerat för. Detta försämrar kraftigt funktionen för övriga medlemmar. Känner du minsta tvekan, kontakta den tekniska förvaltaren. 

Vill du installera kolfilterfläkt är detta okej om det görs på ett korrekt sätt. Kontakta professionell fackman eller tekniska förvaltaren för råd. Återigen, det är strängt förbjudet att koppla in en nyinstallerad fläkt på det allmänna systemet om det inte görs med motsvarande funktionalitet som finns idag. Andra, mer krävande installationer försämrar för övriga lägenheter som delar på samma ventilationskanaler och detta är inte tillåtet. 

Vid den OVK, obligatorisk ventilationskontroll, som föreningen är skyldig att genomföra enligt lag upptäcks dessa felaktigheter och enskilda medlemmar kommer att åläggas att åtgärda problemet och bekosta detta själva. Vidare rengör föreningen samtliga ventilationskanaler i köken med jämna mellanrum, då upptäcks också felaktigheter. 

Det spelar ingen roll om det är tidigare ägare som genomfört förändringen. Det är den nuvarande ägaren som blir ansvarig för avhjälpande av felaktigheter. 

Återigen, vid frågor, kontakta fackman på området eller vår tekniska förvaltare